Официальный сайт
 
Адрес райисполкома:
231300, г. Лида,
ул. Советская, 8
Электронная почта:
Lidaisp@mail.lida.by
Телефон: (80154) 53-40-03
Факс: (80154) 53-40-04
 

Июль

ИЮЛЬ

3 июля 2020 года

Праздничная программа «Под мирным небом Беларуси», посвященная Дню Независимости Республики Беларусь (г. Лида, Площадь Дожиночная)


День Независимости Республики Беларусь культурная столица Беларуси-2020 – Лида, отпразднует масштабно и ярко. Праздничный день будет наполнен многочисленными культурно-массовыми мероприятиями, которые дополнят концертные, выставочно-экспозиционные, театрально-творческие, физкультурно-спортивные площадки и развлекательно-игровые городки детского и семейного отдыха. Центром гуляний станет площадь Дожиночная, где традиционно пройдет фестиваль национальных культур Лидчины. Впервые организаторы планируют проведение шоу силачей «Беларускі асілак» с участием автобусов автосборочного завода «Неман». Жителей и гостей города порадуют выступления белорусских профессиональных исполнителей и творческих коллективов Беларуси. Завершением праздника станет акция «Споем Гимн вместе» и пиротехническое шоу.

Тел.: +375 154 543668, ГУ «Дворец культуры города Лиды»

 

3 ліпеня 2020 года

Святочная праграма «Пад мірным небам Беларусі», прысвечаная Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (г. Ліда, плошча Дажыначная)

Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь культурная сталіца Беларусі-2020 года - Ліда, адсвяткуе маштабна і ярка. Святочны дзень будзе напоўнены шматлікімі культурна-масавымі мерапрыемствамі, якія дапоўняць канцэртныя, выставачна-экспазіцыйныя, тэатральна-творчыя, фізкультурна-спартыўныя пляцоўкі і забаўляльна-гульнявыя мястэчкі дзіцячага і сямейнага адпачынку. Цэнтрам гулянняў стане плошча Дажыначная, дзе традыцыйна пройдзе фестываль нацыянальных культур Лідчыны. Упершыню арганізатары плануюць правядзенне шоу асілкаў «Беларускі асілак» з удзелам аўтобусаў аўтазборачнага завода «Нёман». Жыхароў і гасцей горада пацешаць выступлення беларускіх прафесійных выканаўцаў і творчых калектываў Беларусі. Завяршэннем свята стане акцыя "Праспяваем Гімн разам" і піратэхнічнае шоу.

Тэл .: +375 154 543668, ДУ «Палац культуры горада Ліды».

________________________________________

3 июля 2020 года

 

Фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства» (г. Лида)


В рамках празднования Дня Независимости пройдет XIV фестиваль национальных культур «Соцветие дружбы», в котором примут участие национальные общины: поляки, украинцы, литовцы,  евреи, русские, безусловно, белорусы. Совсем не случайно фестиваль называется "Соцветие дружбы", ведь каждая национальная община представляет цветок-символ своей этнической родины, а также каждая национальная община готовит свой блок концертной программы и угощает присутствующих блюдами национальной кухни.

Тел.: +375 154 646340, ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества»

 

 

3 ліпеня 2020 года

 

Фестываль нацыянальных культур Лідчыны «Суквецце сяброўства» (г. Ліда)

У рамках святкавання Дня Незалежнасці пройдзе XIV фестываль нацыянальных культур «Суквецце сяброўства», у якім возьмуць удзел нацыянальныя суполкі: палякі, украінцы, літоўцы, яўрэі, рускія, безумоўна, беларусы. Зусім не выпадкова фестываль называецца "Суквецце сяброўства", бо кожная нацыянальная суполка ўяўляе кветка-сімвал сваёй этнічнай радзімы, а таксама кожная нацыянальная суполка рыхтуе свой блок канцэртнай праграмы і частуе прысутных стравамі нацыянальнай кухні.

Тэл .: +375 154 646340, ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

 

_________________________________________

 

11 июля 2020 года

 

Районный праздник «Каля замка на Купалу» (г.Лида, Лидский замок)


Лидский районный центр культуры и народного творчества традиционно приглашает всех лидчан посетить красивейший летний праздник – Купалье, который состоится в июле на площадке у Лидского замка. В программе праздника: купальское путешествие, где представлены плетение и продажа венков, народные игры и забавы, угощение блюдами традиционной кухни, мастер-классы по народным ремеслам. Будут размещены и украшены множество фотозон, купальских фотолокаций. Все желающие смогут присоединиться к народным обычаям празднования Ивана Купалы: поводить хороводы вокруг костра, погадать на купальских венках, поучаствовать в квест-игре «В поисках цветка папоротника». Празднование продлится до поздней ночи и завершится дискотекой «Замок денс» в Лидском замке.

 

Тел.: +375 154 646340, ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества»

 

11 ліпеня 2020 года

 

Раённае свята «Каля замка на Купалу» (г.Ліда, Лідскі замак)

Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці традыцыйна запрашае ўсіх лідчан наведаць найпрыгажэйшае свята - Купалле, якое адбудзецца ў ліпені на пляцоўцы каля Лідскага замка. У праграме свята: купальскае падарожжа, дзе прадстаўлены пляценне і продаж вянкоў, народныя гульні і забавы, пачастунак стравамі традыцыйнай кухні, майстар-класы па народных рамёствах. Будуць размешчаны і ўпрыгожаны мноства фотозон, купальскіх фоталакацый. Усе жадаючыя змогуць далучыцца да народных звычаяў святкавання Івана Купалы: павадзіць карагоды вакол вогнішча, паваражыць на купальскіх вянках, паўдзельнічаць у квэст-гульні «У пошуках папараць-кветкі». Святкаванне працягнецца да позняй ночы і завершыцца дыскатэкай «Замак Денс» у Лідскім замку.

Тэл .: +375 154 646340, ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

 

___________________________________

 

11 июля2020 года

Праздник ткачества «…І не сціхнуць кроснаў абшары …» (г.Лида)


 

Самым самобытным брендом Лидского районного центра культуры и народного творчества в 2020 году станет праздник ткачества «…І не сціхнуць кроснаў абшары…», который запланирован в рамках реализации проекта «Укрепление самобытности сельских районов путём развития традиционных ремёсел и туризма» по программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь». На площадке у стен Лидского замка развернётся настоящая феерия ткачества, с участием мастеров области по ткачеству, состоится презентация редких уникальных технологий ткачества Понемонья, зрителей ожидают мастер-классы от ткачих Лидчины по плетению поясов, пошиву национальной одежды, обработке льна и изготовления нити. Ярким моментом программы станет дефиле-демонстрация мужского и женского традиционного костюма Гродненщины, выставки тканых изделий выступление фольклорных и аутентичных коллективов. На празднике будут присутствовать гости из Литвы и другие официальные лица.  

Тел.: +375 154 546248, ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества»

 

11 ліпеня 2020 года

 

Свята ткацтва «... І не сціхнуць кроснаў абшары ...» (г.Ліда)

Самым самабытным брэндам Лідскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці ў 2020 годзе стане свята ткацтва «... І не сціхнуць кроснаў абшары ...», які запланаваны ў рамках рэалізацыі праекта «Умацаванне самабытнасці сельскіх раёнаў шляхам развіцця традыцыйных рамёстваў і турызму» па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Латвія -Литва-Беларусь». На пляцоўцы ля сцен Лідскага замка разгорнецца сапраўдная феерыя ткацтва, з удзелам майстроў вобласці па ткацтву, адбудзецца прэзентацыя рэдкіх унікальных тэхналогій ткацтва Панямоння, гледачоў чакаюць майстар-класы ад ткачых Лідчыны па пляценні паясоў, пашыве нацыянальнага адзення, апрацоўцы лёну і вырабу ніткі. Яркім момантам праграмы стане дэфіле-дэманстрацыя мужчынскага і жаночага традыцыйнага касцюма Гродзеншчыны, выставы тканых вырабаў выступленне фальклорных і аўтэнтычных калектываў. На свяце будуць прысутнічаць госці з Літвы і іншыя афіцыйныя асобы.

Тэл .: +375 154 546248, ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

 

_________________________________

 

19 июля 2020 года (проводится ежегодно)

 

ПРАЗДНИК УХИ «УХА-ЦАРИЦА ПРИГЛАШАЕТ ПОДРУЖИТЬСЯ»


Место проведения: аг. Песковцы

Брендовое мероприятие агрогородка Песковцы – “Уха-царица приглашает подружиться!” соберет всех, кто любит Принеманье и его дары. Уху белую и черную, классическую и тройную, похмельную и янтарную сварят любители ухи для гостей праздника. В качестве жюри будут местные жители, которые оценят вкус и умение поваров. Программа праздника будет интересной и насыщенной: хозяева, а это Песковский Дом культуры, дадут мастер-класс по приготовлению специальной песковской ухи, зрители примут участие в конкурсе рыбацких былин и басен, в игровом аттракционе “Рыбалка”, поучаствуют в презентации и дегустации рыбных блюд, с концертной программой выступят коллективы любительского творчества. Весело и вкусно отпразднуют на берегу Немана праздник ухи и Международный день рыбака!

Контактная информация: +375 154 646340, ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества».

 

 

19 ліпеня 2020 года (праводзіцца штогод)

 

СВЯТА ЮШКІ «УХА-ЦАРИЦА ПРИГЛАШАЕТ ПОДРУЖИТЬСЯ»

Месца правядзення: аг. Пескаўцы

Брэндавае мерапрыемства аграгарадка Пескаўцы – «Уха-царица приглашает подружиться» збярэ ўсіх, хто любіць Прынеманне і яго дары. Юшку белую і чорную, класічную і патройную, пахмельную і бурштынавую звараць аматары юшкі для гасцей свята. У якасці журы будуць мясцовыя жыхары, якія ацэняць густ і ўменне кухараў. Праграма свята будзе цікавай і насычанай: гаспадары, а гэта Пескаўскі Дом культуры, дадуць майстар-клас па падрыхтоўцы спецыяльнай пескаўскай юшкі, гледачы прымуць удзел у конкурсе рыбацкіх былін і баек, у гульнёвым атракцыёне «Рыбалка», возьмуць удзел у прэзентацыі і дэгустацыі рыбных страў, з канцэртнай праграмай выступяць калектывы аматарскай творчасці. Весела і смачна адсвяткуюць на беразе Нёмана свята юшкі і Міжнародны дзень рыбака!

Кантактная інфармацыя: +375 154 646340, ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

________________________________

 

25-26 июля 2020 год

Лучный турнир Archery Club (Гродненская область, г. Лида, Лидский замок)


Лучный турнир будет проводиться в пяти дивизионах (historicalbow, unlimitedbow, barebow, limitedbow, longbow), двух возрастных категориях (дети до 16 лет и взрослые) и трех дисциплинах (Таргет, 3D и прикладная стрельба). Стрелки будут справляться c добычей провианта, защитой замка от нашествия вражеского войска, а также практиковаться в новом виде стрельбы на скорость.

Тел. +375 154 606260, ГУ «Лидский историко-художественный музей»

 

25-26 ліпеня 2020 год

Лучны турнір Archery Club (Гродзенская вобласць, г. Ліда, Лідскі замак)

Лучны турнір будзе праводзіцца ў пяці дывізіёнах (historicalbow, unlimitedbow, barebow, limitedbo

w, longbow), дзвюх узроставых катэгорыях (дзеці да 16 гадоў і дарослыя) і трох дысцыплінах (таргет, 3D і прыкладная стральба). Стрэлкі будуць спраўляцца cа здабычай правіянту, абаронай замка ад нашэсця варожага войска, а таксама практыкавацца ў новым выглядзе стрэльбы на хуткасць.

Тэл. +375 154 606260, ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей»

________________________________